Administrator danych a serwis sprzątający w Warszawie

2019-01-10

Serwis sprzątający Warszawa również musi zmierzyć się z administratorem danych


Podmiotom o randze niepublicznych status administratora może przysługiwać, w chwili, gdy przetwarzają one dane osobowe w związku z określoną działalnością zarobkową, zawodową bądź dla realizacji określonych celów statutowych oraz tych, którzy mają siedzibę i miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej bądź państwie trzecim. Warunkiem jednak musi być, że przetwarzają one dane osobowe przy wykorzystaniu określonych środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ma to kluczowe zastosowanie, jeżeli wspominamy serwis sprzątający Warszawa http://www.blysk.net/sprzatanie-biur,80 .


Jednak zaznaczyć należy, że wyżej wymienionym podmiotom przysługuje określony status administratora danych. Zależy to zatem od spełnienia poszczególnych warunków. Status podmiotu zwanego administratorem posiadają te podmioty, które odejmują decyzję o celach oraz środkach przetwarzania danych. Należy również podkreślić, że w świetle zanalizowanej definicji status poszczególnego administratora nie jest uzależniony od faktycznego powierzenia. Mimo, że status ten regulowany jest prawem publicznym, to decyzje administratora dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych nie mają charakteru władczego. Status administratora danych jest uzależniony od ponoszenia odpowiedzialności karnej, gdyż tę ponoszą również inne podmioty wskazane w ustawie o ochronie danych osobowych lecz administrator nie musi jej ponosić. Odpowiedzialność administracyjna oznacza zatem ponoszenie konsekwencji o zabarwieniu negatywnym decyzji administracyjnych mówiąc o serwis sprzątający Warszawa, które zostały wydane przez Generalnego Inspektora, nakazujących przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności: usunięcie danych osobowych; wstrzymanie przekazania danych do państwa trzeciego; udostępnienie, uaktualnienie, sprostowanie, nieudostępnienia danych osobowych; usunięcie uchybień, jak i również zastosowanie dodatkowych środków w celu zabezpieczenia.


Administrator jest uprawniony jedynie do pozostawienia w zbiorze imienia lub imion i nazwiska osoby oraz numeru PESEL lub adresu wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celu objętych sprzeciwem. Użycie spójnika ,,lub” zgodnie z jego logicznym znaczeniem informuje, iż administrator, może pozostawić adres, PESEL, bądź obydwie dane jednocześnie. Administrator danych podejmuje decyzje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych. Dzieje się tak w przypadku, gdy przedstawiamy serwis sprzątający Warszawa. Prowadzi on postępowanie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, a nie kodeksu prawa administracyjnego. Wcześniej zostało wspomniane, że nie powinno się zmieniać statusu administratora. Jednak nosi to nazwę umownego rozstrzygnięcia. Dotyczy to jednak sytuacji, w której cele przetwarzania określonych danych osobowych przez omawiane podmioty nie pokrywają się, a jednocześnie cele realizowane przez jeden podmiot służą realizacji celów drugiego.


Badając podstawę przetwarzania danych osobowych, powinniśmy najpierw ustalić uprawnienie do przetwarzania danych osobowych uzyskane przez administratora danych w odniesieniu do serwisu sprzątającego Warszawa. Uprawnienie to wynika z aktu zgody osoby fizycznej bądź przesłanki ustawowej. W momencie, gdy administrator uzyska upoważnienie do przetwarzania danych osobowych może przetwarzać dane zgodnie z celem. Nie jest powiedziane w żadnych zapisie prawnym, że administrator musi samodzielnie realizować czynności, dzięki którym ma miejsce uzyskanie podstawy przetwarzania danych osobowych.


Oczywiście może zdarzyć się tak, że określone przetwarzanie danych będzie legalizowane przez więcej niż jedną przesłankę podaną w art. 23 ust. 1. Nie jest pożądane domaganie się wyrażenia zgody od osoby, której dane dotyczą. Wprowadza to bowiem zainteresowanego w błąd sugerując mu istnienie odmiennego od rzeczywistego stanu prawnego i może być źródłem sytuacji konfliktowych, gdy zainteresowany odmówi swego zezwolenia. Zaprezentowany został zatem pogląd, zgodnie z którym podmiot publiczny musi spełniać dwa warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych: mieć wyznaczone przez przepisy podstawy przetwarzania danych oraz legitymować się przesłanką uchylającą zakaz przetwarzania danych, natomiast podmiot prywatny nie musi wskazywać podstawy przetwarzania danych, a wystarczy, że legitymuje się przesłanką uchylającą zakaz przetwarzania danych