Archiwizacja dokumentów w gospodarce budżetowej

2018-12-06

Archiwizacja dokumentów zajmuje szczególne miejsce w odniesieniu do gospodarki budżetowej


Członkami wspólnoty samorządowej z mocy prawa są wszyscy mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego, posiadają oni własną demokratyczną organizację określoną przez ustawę i własny statut. Jednostka samorządu terytorialnego powołana jest do wykonywania zadań z obszaru administracji publicznej w formach właściwych dla tej administracji, co roku uchwala ona własny budżet, niebędący częścią budżetu państwa, ani budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego. Jest podmiotem tak samo prawa publicznego (dysponując kompetencjami administracyjnoprawnymi), jak również podmiotem prawa prywatnego (osobą prawa cywilnego, mającą zdolność sądową). W aspekcie tym warto jest postawić na archiwizacja dokumentów http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html. Swoje decyzje podejmuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, jej stosunkowa samodzielność ogranicza zdecentralizowany nadzór organów państwowych, mających charakter weryfikacyjny, zwykle ograniczony do kryterium legalności, kontrolowana i chroniona przez niezawisłe sądy administracyjne i sądy powszechne. Ciekawostką jest, że w Polsce samorząd terytorialny gminny został przywrócony w 1990 r. 1 stycznia 1999 wdrożono trójstopniowy podział terytorialny oraz co za tym idzie trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy i wojewódzki. Aktualnie w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin. W Polsce, na wzór innych krajów kontynentu europejskiego, tylko jakaś część zadań lokalnych i regionalnych jest wykonywana przez instytucje administracji rządowej, które bezpośrednio w sposób hierarchiczny, podlegają Radzie Ministrów, Premierowi bądź poszczególnym ministrom.


Większa część zadań administracyjnych, niemająca znaczenia ogólnokrajowego, jest przeprowadzana przez samorząd terytorialny. Robią to organy samorządowe, które są podległe odpowiedniej wspólnocie lokalnej (gminnej, powiatowej) bądź regionalnej (wojewódzkiej) i które reprezentują jej interesy.


Wyodrębnienie finansów jednostek samorządu terytorialnego, w skrócie JST, trzeba odnieść przede wszystkim do przesłanek ustrojowych. Występują ścisłe związki pomiędzy charakterem państwa, jego założeniami ustrojowymi, a rolą oraz miejscem organów lokalnych, a także ich gospodarką finansową. Struktura aparatu państwowego i relacje między poszczególnymi szczeblami struktury państwa mają wpływ na unormowania jakie odnoszą się do finansów lokalnych. Ustrojowa ranga finansów lokalnych jest ściśle związana z rolą, jaką odgrywa w państwie samorząd terytorialny. Istota samorządu terytorialnego odnosi się do pełnienia władzy państwowej przy wykorzystaniu władztwa administracyjnego w zasięgu kształtowania życia publicznego w gminie, powiecie i województwie, w ramach obowiązującego porządku prawnego, przez oddzielnie od państwa podmiotów w budowie korporacyjnej, która jest regulowana ustawami. Jednostki samorządu terytorialnego są subiektami niepaństwowymi i zdecentralizowanymi, którym na mocy ustawy przyznawane są zadania i kompetencje z dziedziny administracji publicznej. Postawmy na archiwizacja dokumentów, będzie napewno łatwiej, a dokumenty będą prawidłowo uporządkowane.


Elementem, który kształtuje decentralizacje jest samodzielność przy wykonywaniu zadań przez podmioty zdecentralizowane, które są dokonywane w ramach istniejącego porządku prawnego. Formą zapewnienia zgodności działań podmiotów zdecentralizowanych z prawem jest kontrola weryfikacyjna, realizowana według kryterium stanowiącym legalność wobec podmiotu niezależnego i samodzielnego. Samorząd terytorialny jako subiekt władzy publicznej jest nosicielem przyznawanych mu praw podmiotowych, a jego podstawową funkcją jest realizowanie zadań publicznych niezarezerwowanych na rzecz innych podmiotów prawa publicznego, przede wszystkim na rzecz państwa. 


Samorząd terytorialny wykonuje swoje zadania, tworząc jednostki organizacyjne, które należą do sektora finansów publicznych, takie jak jednostki budżetowe działające w ramach gospodarki budżetowej oraz jednostki działające w ramach gospodarki pozabudżetowej, takie jak samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne samorządowe osobowości prawne realizujące zadania ze środków publicznych, które poddaje się archiwizacji dokumentów.


Część tych jednostek, to jest jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, realizuje gospodarkę finansową na zasadach wskazanych w ustawie o finansach publicznych, a do pozostałych, zasady te stosuje się odpowiednio, ponieważ zasadniczo prowadzą one gospodarkę finansową według reguł przyjętych w ustawach, które tworzą te jednostki. Zakres zadań realizowanych przez samorząd terytorialny, a także koszty wykonywania tych zadań mają bezpośredni wpływ na wielkość środków finansowych, jakimi powinny dysponować JST, w celu zapewnienia realizacji tych zadań w sposób niezakłócony i na odpowiednim do potrzeb wspólnoty poziomie. Stąd JST aby zrealizować swoje zadania zostały wyposażone nie tylko we własny majątek, ale również uzyskały prawa podmiotowe do udziału w dochodach publicznych, w sposób odpowiedni do przypadających im zadań, do subwencji ogólnych i dotacji celowych z budżetu państwa, do określenia wysokości podatków i opłat lokalnych oraz do ukształtowania i dokonywania wydatków publicznych. W tym kontekście jednym z podstawowych aspektów samodzielności samorządu terytorialnego jako cel władzy publicznej jest jego samodzielność finansowa. 


Samodzielność finansowa jest to najogólniej rzecz ujmująca, prawo samorządu terytorialnego do samodzielnego nadzorowania i zarządzania gospodarką finansową oraz pobierania dochodów określonych w ustawach, dysponowania nimi, w granicach wyznaczonych przez ustawy, dla realizacji prawnie określonych zadań. Prawa te realizują tzw. władztwo finansowe JST. Ważny wpływ na zakres samodzielności finansowej JST, ma nie tylko wskazanie ich udziału w dochodach publicznych na odpowiednim poziomie, ale również struktura źródeł tych dochodów. Regułą jest, że samodzielność ta jest większa, jeżeli większy jest udział dochodów własnych, a mniejszy dotacji celowych w całości dochodów budżetowych JST na poszczególnych szczeblach. Pamiętajmy zatem o archiwizacji dokumentów.