Call centre informuje o warunkach odstąpienia od umowy!

2018-12-07

Call centre przedstawi kontrahentowi informacje dotyczące odstąpienia od umowy


Artykuł 38 ustawy o prawach konsumenta przewiduje wyjątki, w których konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Główną cechą wprowadzenia tych wyłączeń jest to, że ze względu na pewien charakter umów odstąpienie byłoby nieuzasadnione. Warto zauważyć, że ustawodawca wyłącza jedynie prawo do odstąpienia od umowy natomiast pozostałe przepisy a zwłaszcza obowiązki informacyjne przedsiębiorcy będą nadal stosowane. Zatem warto wysłuchać informacji poprzez usługę call centre http://www.ideacc.pl/.


Pierwsza sytuacja, w której nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczy niektórych umów o świadczenie usług jeżeli zostaną spełnione trzy przesłanki: usługa zostanie w pełni wykonana przez przedsiębiorcę, następnie jeśli konsument udzieli wyraźnej zgody na jej wykonanie, oraz zostanie poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że utraci prawo do odstąpienia od umowy. Wykonanie usługi musi nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ponieważ po upływie terminu prawo to i tak wygasa, a więc punkt ten nie miałby zastosowania. Pełne wykonanie usługi oznacza zobowiązanie się przedsiębiorcy do wykonania wszystkich świadczeń składających się na daną usługę. Jeśli choć jedno z nich nie zostanie spełnione wtedy konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami przekazanymi przez call centre outsource to ważna kwestia badań konsumenckich


Warto wyjaśnić pojęcie trwałego nośnika, które będzie się przewijało w dalszych rozdziałach. Jest to materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. W tym aspekcie rozważa się również call centre outsource. Możemy wyróżnić cztery najważniejsze umowy zawierane między konsumentem a przedsiębiorcą, a są to: umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług, umowa o dostarczenie treści cyfrowych, oraz umowa o dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej oraz ciepła. Call centre outsource w tym aspekcie ukaże najważniejsze informacje swojemu konsumentowi.


Najpowszechniejszą z tych umów jest umowa sprzedaży, która ma swoją definicję w ustawie o prawach konsumenta. Pierwszą z umów przeze mnie wymienionych jest umowa sprzedaży. Polega ona na tym, że przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na konsumenta rzecz i mu ją wydać. Z kolei konsument zobowiązuje się do odebrania rzeczy i zapłacenia za nią. Kolejną umową jest świadczenie usług między konsumentem a przedsiębiorcą. Polega to na tym, że przedsiębiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej na rzecz konsumenta. W odniesieniu do call centre outsource kolejną umową zawieraną między konsumentem a przedsiębiorcą jest umowa o dostarczanie treści cyfrowych. Najważniejszą cechą jest to, w jakiej formie te treści zostaną dostarczone do konsumenta. Jeśli będzie to nośnik materialny takie jak np. płyty CD lub DVD, treści takie należy uznawać jako towary, a więc ich dostarczanie należy traktować jako sprzedaż. Podobnie jest z umowami o dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej. Stają się one umowami sprzedaży w przypadku gdy dostarczanie ich odbywa się w ograniczonej ilości lub ustalonej objętości, lub gdy dotyczą centralnego ogrzewania.


W doktrynie prawa i orzecznictwie uważa się konsumenta za słabszego obrotu gospodarczego i jego interesy powinny być chronione w szerszym stopniu niż interesy przedsiębiorcy. Według artykułu 12 a zwłaszcza jego punktów 9-12 najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową na odległość konsument powinien otrzymać informacje o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, sposobie i terminie wykonania tego prawa, oraz o wzorze formularza odstąpienia od umowy, który jest zawarty w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Kolejną informacją którą przedsiębiorca musi przekazać konsumentowi dotyczy kosztów. Zainteresowane osoby mogą się tego dowiedzieć przez call centre outsource.


Chodzi tutaj o koszty ponoszone przez konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy. Ostatnią informacją dla konsumenta dotycząca prawa odstąpienia od umowy jest poinformowanie go o braku tego prawa lub o okolicznościach, w których to prawo traci. Pierwszą informacją zawartą w artykule 12 pkt 9 jest poinformowanie konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca musi to uczynić w sposób jasny i czytelny dla konsumenta. Kolejną informacją są koszty zwrotu rzeczy. Chodzi tutaj o to, że jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie wcześniej ocenić kosztów zwrotu towaru, powinien poinformować konsumenta, że te koszty zostaną poniesione przez niego, oraz że mogą one okazać się wysokie. Przedsiębiorca powinien także dostarczyć oszacowanie maksymalnych kosztów. Szczególnym przypadkiem są umowy zawierane na odległość dotyczące rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą. W tym przypadku przedsiębiorca musi podać do wiadomości konsumenta nazwę przewoźnika, któremu zdecydował się powierzyć dostarczenie towaru, oraz wskaże cenę odnoszącą się do kosztów zwrotu towarów


Koszty te muszą być uzasadnione, oraz obliczone proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Call centre outsource przedstawi, iż informacje te przedsiębiorca musi przekazać konsumentowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa za pomocą pouczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta. Pouczenie to musi zostać odpowiednio przez przedsiębiorcę wypełnione i dostarczone do konsumenta w taki sposób, aby mógł się z nim zapoznać.


Mówiąc w aspekcie call centre outsource następuje tutaj domniemanie spełnienia przez przedsiębiorcę obowiązków informacyjnych. Będzie musiał zatem wykazać jedynie dowód doręczenia poprawnie wypełnionego pouczenia. Pouczenie to musi zostać utrwalone na papierze, chyba że konsument wyrazi zgodę aby było utrwalone na innym nośniku trwałym. Na podstawie prostego przykładu chciałbym teraz omówić wzór formularza odstąpienia od umowy.