Cukrzyca typu 2 a ubezpieczenia społeczne

2019-01-10

Cukrzyca typu 2 to również zderzenie się z procesem ubezpieczenia społecznego


Budżet ubezpieczeń społecznych pozostał nadal częścią budżetu państwa. Zakłady pracy wypłacały na jego rzecz jedną składkę ubezpieczeniową. Wysokość jej była jednak zróżnicowana i zależała od przynależności zakładu pracy do branżowego związku zawodowego. Jest to również doskonałe rozwiązanie, jeżeli chodzi o cukrzyca typu 2 http://www.szugarfrik.pl/cukrzyca-typu-2 .


Przedstawiając aspekt historyczny warto ukazać, ze ubezpieczeniem społecznym nie byli objęci funkcjonariusze administracji państwowej, nauczyciele, wojskowi, funkcjonariusze kolei i poczty, monopoli państwowych, a także samorządu terytorialnego. Korzystali oni ze znacznie wyższych świadczeń niż pozostali pracownicy, uregulowanych przepisami służbowymi. Stworzony system ubezpieczenia społecznego, mimo licznych braków, nie ustępował systemom w innych krajach. Jednakże w kraju rolniczym opartym na gospodarce chłopskiej, biorąc pod uwagę wyłączenie robotników rolnych, obejmował on tylko niewielką część ludności.


Z jednej strony wymagają potrzeby waloryzacji świadczeń, przede wszystkim długookresowych, z drugiej, przy spadku wpływów ze składek, generują wydatki na łagodzenie skutków bezrobocia, zwłaszcza na zasiłki dla bezrobotnych, a także wcześniejsze emerytury i większą liczbę rent inwalidzkich, jak i również tych zmagających się z cukrzyca typu 2.


Przy rozpatrywaniu problematyki ubezpieczenia społecznego czy szerzej zabezpieczenia, trzeba mieć na uwadze warunki społeczne i gospodarcze, w jakim ono funkcjonuje. W skali globalnej różnice są ogromne, przede wszystkim między krajami określanymi jako gospodarczo rozwinięte, a krajami znajdującymi się dopiero na drodze rozwoju.


W ostatnich latach w krajach o dużych tradycjach ubezpieczeniowych, co zwykle wiąże się z wysokim rozwojem gospodarczym, jak również rynku ubezpieczeniowego, znacznie zmienił się profil pracowników firm ubezpieczeniowych. W tej branży coraz większą rolę odgrywają ekonomiści, bankierzy, matematycy, informatycy, specjaliści od handlu nieruchomościami i papierami wartościowymi, analitycy i doradcy finansowi, a jednocześnie osoby chorujące na cukrzyca typu 2.


Słusznie podkreśla się w doktrynie, że w ubezpieczeniu znajduje wyraz dążenie do zabezpieczenia przed skutkami realizacji oznaczonych niebezpieczeństw, to jest określonych ryzyk zagrażających człowiekowi i jego mieniu. Ubezpieczenia w swoim rozwoju historycznym rozwinęły się początkowo z solidaryzmu społecznego, rozłożenia ryzyka na większą liczbę ludzi, a późniejszym okresie przez przejęcie ryzyka przez wyspecjalizowany podmiot, który następnie może dokonać dalszego transferu ryzyka w ramach reasekuracji.


Przedstawiając cukrzycę typu 2 warto wskazać, że ubezpieczenia to urządzenie umożliwiające zastąpienie niepewnej, lecz wielkiej straty, niewielką lecz pewną stratą, składką ubezpieczeniową. W obu terminach podkreślono, że ubezpieczenie jest związane z pokryciem strat wywołanych zdarzeniem losowym charakteryzującym się określoną prawidłowością. Należy przez to rozumieć, że sens ekonomiczny ubezpieczenia polega na objęciu ochroną ubezpieczeniową i wyrównaniu finansowych szkód ubezpieczonego w sytuacji zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem przez ubezpieczyciela, czyli zakład ubezpieczeń.


Ubezpieczenia, stanowiąc instrument kompensacji szkód lub zaspokajania pewnych wzmożonych potrzeb finansowych, mają ogromne znaczenie społeczne i gospodarcze, tak z punktu widzenia ubezpieczonych jednostek, jak i społeczeństwa czy państwa. Są istotnym składnikiem współczesnych gospodarek rynkowych. Rozwój ubezpieczeń jest silnie skorelowany z poziomem oraz tempem rozwoju gospodarczego i w dużym stopniu zależy od indywidualnej i środowiskowej świadomości, a także zaradności gospodarstw domowych i przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych.