Etykieta na butelkę! Jak wygląda zarządzanie tak ukierunkowanym przedsiębiorstwem?

2019-01-10

Etykieta na butelkę to doskonałe rozwiązanie, jeżeli przedstawiamy służebną rolę menedżerów publicznych


Zarządzanie organizacjami publicznymi charakteryzuje mniejsza autonomia menedżerów. Menedżerowie organizacji publicznych wciąż funkcjonują w strukturach biurokratycznych. Ma to jednocześnie zachowanie, jeżeli wspominamy o etykieta na butelkę http://www.atriapolska.pl/produkty/etykiety-na-butelki/ .


Preferowane relacje pomiędzy menedżerami różnych szczebli oraz podległymi im pracownikami mają charakter subordynacji. Za istotne ograniczenie uznaje się sztywne zasady zatrudniania, awansowania i zwalniania pracowników organizacji publicznych. Widoczny jest tutaj negatywny skutek większego bezpieczeństwa zatrudnienia. Jednak w przypadku osób zatrudnionych w organizacjach realizujących interes publiczny można uznać to za uzasadnione. Obowiązujące procedury egzekwowania pracy wysokiej jakości oraz karania za nieodpowiednie wykonywanie obowiązków są tak skomplikowane, że w praktyce niemalże całkowicie ograniczają pełnienie funkcji przywódczych. Cele organizacji publicznych i możliwości ich realizacji są często przedmiotem krytyki, ponieważ za punkt odniesienia bierze się cele organizacji biznesowych. Jednakże takie proste porównania nie znajdują uzasadnienia z uwagi na różne kryteria efektywności w sektorze publicznym i innych sektorach. 


Nawiązując do etykieta na butelkę nie należy zapominać, że w obecnych czasach odchodzi się od motywowania pracowników w postaci wypłacalnej gotówki. Pracodawcy sięgają po inne systemy motywacyjne. Jest to jednym z głównych problemów XXI wieku. Możemy się o nich sporo dowiedzieć w poszczególnej literaturze przedmiotu. Przykrym faktem jest, że osoby z wysokim wykształceniem sięgają po jakąkolwiek pracę, aby otrzymać nawet najniższe wynagrodzenie. Jednak nie ma co się im dziwić, ponieważ na rynku pracy jest coraz gorzej. Nie da się jednak ukryć, że są grupy osób, które stawiają na rozwój kariery zawodowej.


Odróżnia się trwałą strukturę motywacyjną, która nadaje ogólny kierunek ludzkiemu postępowaniu, od aktualnej motywacji wywołującej określone zachowanie w danym kontekście sytuacyjnym. Motywacja rozumiana jest jako wewnętrzny mechanizm, który uruchamia i organizuje ludzkie zachowanie oraz kieruje na osiągnięcie celu. Warto wskazać również pozycje monograficzną omawiającą bezpośrednio klasyfikację motywacji. Informującą, że rodzaje motywacji są klasyfikowane według potrzeb i pragnień ludzkich. Wyróżniane są potrzeby biologiczne (elementarne), społeczne dotyczące miłości, życzliwości, uznania, wiedzy, samodzielności, samorealizacji, bezpieczeństwa, kulturalne, estetyczne. Jedną z ostatnich ważniejszych monografii w tej części pracy została literatura przedmiotu pod tytułem Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników, która informuje, że rozróżnia się motywację ekonomiczną i pozaekonomiczną oraz podział na motywację pozytywną oraz negatywną związaną z potencjalnym zagrożeniem, np. utratą pracy, premii, awansu, możliwości zaspokajania potrzeb. organizacji elementy wynagrodzenia tworzą fundusz wynagrodzeń. Jego składowe określa Główny Urząd Statystyczny i zawiera on następujące części: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, honoraria. wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za zlecone czynności oraz wypłaty z zysku ukierunkowanego na etykieta na butelkę.


Podstawowe znaczenie zarówno dla klienta, którego obsługuje, jak i dla pracodawcy, którego reprezentuje ma osoba świadcząca usługę. Dla klienta jest ona częścią wyrobu. Jej umiejętności i chęć zadowolenia, maniery i wygląd odgrywają pewną rolę, jeśli chodzi o poziom zadowolenia klienta z kontaktu usługowego. Jeśli zaś chodzi o pracodawcę, to ci, którzy świadczą usługi mogą albo zbudować, albo zburzyć organizację. Z jednej strony, mogą być oni jedynym sposobem odróżnienia danej placówki od innych. Z drugiej zaś mogą też być powodem, dla którego klienci nie wracają. Idea konkurencji, czyli rywalizacji wielu jednostek czy grup o osiągnięcie tego samego celu, zajmowała w literaturze ekonomicznej poczesne miejsce od samych jej początków. Traktowanie i postrzeganie konkurencji ulegało zmianom wraz z ewolucją poglądów czołowych myślicieli poszczególnych szkół i kierunków w kolejnych okresach historii. Do najbardziej charakterystycznych i przełomowych poglądów można zaliczyć między innymi: postrzeganie konkurencji jako pewnego stanu, traktowanie konkurencji jako procesu, wyodrębnienie konkurencji cenowej i innowacyjnej.