Izolacja budynków a proces planowania

2018-12-06

Izolacja budynków to również odpowiedni proces planowania


Opracowanie konstrukcji produktu jest to pierwszy etap prowadzący do powstania urządzenia, który rozpoczyna się od wartościowania potrzeby powstania urządzenia oraz przedstawienia celów, jakim ma ono służyć. Następuje przygotowanie założeń dla nowego urządzenia oraz wybór rozwiązań do realizacji. Podobnie kształtuje się sprawa, jeżeli chodzi o izolacja budynków http://budwod.eu/oferta/izolacje/.


Proces planowania nowego produktu rozpoczyna się w chwili powstania idei, których źródłem mogą być pracownicy, działy badawczo-rozwojowe, działy produkcji, ośrodki naukowo-badawcze, badania marketingowe czy informacje od klientów. Następnie dokonuje się selekcji pomysłów w celu wyeliminowania niemożliwych do realizacji w danej jednostce. W procesie selekcji dochodzi do odrzucenia 80% pomysłów. Założenia konstrukcyjne opracowuje się na podstawie: potrzeb zgłaszanych przez głównych zainteresowanych, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały nr 92 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie przygotowania i uruchomienia produkcji nowych maszyn i urządzeń, wymagań dotyczących podstawowych danych i parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz

wyników prac naukowo-badawczych i doświadczalnych, prowadzonych w sposób ciągły.


Izolacja budynków to również liczne założenia konstrukcyjne, które obejmują: analizę potrzeb rynkowych oraz wstępną ocenę możliwości eksportowych,

wstępną analizę techniczno-ekonomiczną celowości produkcji, obejmującą również przybliżoną kalkulację kosztów produkcji przemysłowej, uzasadnienie założonych parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz porównanie ich z parametrami podobnych maszyn lub urządzeń przodujących firm światowych z uwzględnieniem tendencji rozwojowych w danej dziedzinie, ustalenie typoszeregu oraz kolejności wykonywania poszczególnych jego typowielkości, analizę możliwości produkcyjnych, uzgodnienie wykonawcy prototypów, serii próbnej i produkcji przemysłowej wraz z orientacyjnym określeniem ewentualnych potrzeb inwestycyjnych producenta, przewidywane potrzeby i zakres ważniejszych prac naukowo-badawczych, badań modelowych maszyn i urządzeń lub ich elementów. Na uwagę zasługuje również ewentualny wybór i uzasadnienie potrzeby zakupu wzorców zagranicznych dla optymalizacji koncepcji rozwiązań konstrukcyjnych. Izolacja budynków to jednocześnie wstępne rozeznanie patentowe, analiza możliwości wykorzystania współpracy w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej bądź celowości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w drodze zakupu licencji lub patentów, jak i również specjalne zadania wynikające z obowiązujących przepisów czy niekiedy nawet wstępny harmonogram etapów prac konstrukcyjno-doświadczalnych oraz przygotowania i uruchomienia produkcji. 


Po dokonaniu wyboru idei do realizacji tworzy się wstępny projekt, który obejmuje określenie cech i własności produktu (rodzaj materiałów, sposoby łączenia, trwałość i niezawodność, założenia normalizacyjne oraz jego techniczną ocenę. Taki projekt pozwala zbudować model na którym prowadzi się ustalony zakres badan modelowych. Na tym etapie odrzucone zostaje kolejne 50% pozostających pomysłów. Zatem jak widać izolacja budynków to szereg ważnych formalności. Warto jest również wspomnieć, że opracowanie dokumentacji technicznej wystarczającej do wykonania prototypów składa się z dwóch projektów.


Projekt wstępny obejmuje: rysunki zestawieniowe ważniejszych części i zespołów oparte na niezbędnych obliczeniach, z uwzględnieniem w razie potrzeby rozwiązań alternatywnych, jak i również w uzasadnionych wypadkach wykonanie eksperymentalnych modeli maszyn lub zespołów dla wyboru optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Poza tym na uwagę zasługuje jednocześnie projekt techniczno-roboczy, który obejmuje: dokumentację konstrukcyjną opartą na niezbędnych obliczeniach, opracowaną   z uwzględnieniem wymagań obowiązujących przepisów, normalizacji, unifikacji, typizacji, zasad ergonomii i wzornictwa przemysłowego, technologiczności konstrukcji; skrócony opis techniczny (w razie potrzeby), a następnie warunki techniczne dla prototypu, zawierające wymagania co do odbioru materiałów, wykonania części, podzespołów i zespołów, montażu maszyn lub urządzeń. Nie należy zapominać, że warto sprawdzić wstępną instrukcję obsługi (w razie potrzeby). Poza tym arkusz czystości patentowej zawiera rozeznanie istniejących za granicą i w kraju patentów związanych z maszyną lub urządzeniem bądź ich elementami składowymi; wzory oraz wytyczne dotyczące sporządzania arkuszy czystości patentowej ustalą zainteresowani ministrowie w porozumieniu z Prezesem Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Należy pamiętać, iż dla prototypu dokumentacja o której mowa w punktach powinna być wykonana w możliwie uproszczonej formie.