Polskie meble a zadowolenie klienta

2019-01-10

Polskie meble to duże zadowolenie potencjalnych, jak i również obecnych klientów


Człowiek, który zrealizował swoje potrzeby odczuwa zadowolenie, a zadowolenie stymuluje wydajność, która z kolei wpływa na efektywność organizacji. Mechanizm ukazuje więc związek między potrzebami a efektywnością organizacji. Założeniem teorii jest teza, iż ludzkie zachowania mogą być wynikiem dążenia do zaspokojenia jednocześnie kilku potrzeb. Tak więc ludzie mogę być jednocześnie motywowani uzyskiwaniem godnego wynagrodzenia (potrzeba egzystencji), pozytywnymi interakcjami w organizacji potrzeby społeczne, oraz możliwością samorealizacji potrzeby rozwoju. Jeśli potrzeby wyższego rzędu nie zostaną zaspokojone w zadowalający sposób lub są nieosiągalne, następuje frustracja i regresja na niższy poziom reprezentujący potrzeby, które łatwo jest zaspokoić mówiąc o polskie meble https://pgmeb.com/ .


Praktyczne rozwiązanie tej teorii polega na zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu wszystkich pracowników przed przejściem do spełnienia potrzeb wyższego rzędu. Rozwiązanie to może jednak powodować nasilenie się frustracji u niektórych osób i stanowić dla nich przeszkodę w dążeniu do osiągnięcia satysfakcji. Pracownik, chcąc pokazać swoją wartość, będzie dążył do jak najlepszego wykonania powierzonych mu zadań. Osoby takie cechuje tendencja do wyszukiwania i angażowania się w realizację celów stanowiących swego rodzaju wyzwanie. Powoduje to, że osoby takie mają łatwość w realizacji priorytetowych zadań rozwojowych. Osoby te są uczciwe oraz otwarte na otoczenie. Mówiąc o polskie meble wskazuje się, że motywatorem są dla nich częste powodzenia, dzięki którym chętnie podejmują się nowych zadań. Ponadto osoby charakteryzujące się silną potrzebą osiągnięć są otwarte na informacje zwrotne, co stanowi jeden z podstawowych wyznaczników rozwoju zawodowego. Osoby z silnie wykształconą potrzebą osiągnięć pragną podejmować osobistą odpowiedzialność, wykazują skłonność do ustalania celów o umiarkowanym stopniu trudności, mają pragnienie konkretnej i natychmiastowej reakcji na swoje działania oraz są zajęte swoim działaniem. Osoby takie są potencjalnymi kandydatami na stanowiska menedżerskie. Ich wadą jednakże jest niewielkie zainteresowanie współpracownikami, co stanowi barierę komunikacyjną. 


Polskie meble to motywowanie rozpatrywane z punktu teorii wzmocnień opiera się na twierdzeniu, że zachowania ludzi w różnych sytuacjach spowodowane są wcześniejszymi odczuciami w podobnych sytuacjach, oznacza to, że zachowanie wywołujące nagrody będzie prawdopodobnie powtarzane, a zachowanie pociągające za sobą karę nie. Do sterowania tymi zachowaniami używa się następujących wzmocnień: wzmocnienie pozytywne to nagroda polskich mebli czy inny bodziec zachęcający do powtarzania danego zachowania. Wyróżnić można wzmocnienia pierwotne na przykład pożywienie, zaspokajające potrzeby podstawowe oraz wzmocnienia wtórne będące nagrodą jako dobre skojarzenia z przeszłości. W firmie ukierunkowanej na polskie meble zaliczono do nich nagrody, pochwały, podwyżki płac czy awanse. Unikanie to również wzmacnianie pozytywnych zachowań przez unikanie niemiłych konsekwencji nieodpowiedniego zachowania jak np. punktualne stawianie się do pracy by uniknąć niemiłych następstw. Karanie ma na celu osłabienie nie pożądanych zachowań. Karanie ukazuje człowiekowi, czego robić nie powinien i eliminuje prawdopodobieństwo powtórzenia niepożądanego zachowania. W środowisku pracy stosowane są nagany i inne środki dyscyplinarne. Eliminacja polega na ignorowaniu niepożądanych zachowań i sytuacji. Po pewnym czasie takie niedostrzegane zachowanie zanika. Poza tradycyjnymi teoriami motywowania pojawiły się ostatnio inne, nowe podejścia jak teoria ustalania celów w przedsiębiorstwach meblowych czy niekiedy podejście japońskie. Teoria ustalania celów mówi o tym, że kierownik systematycznie wspólnie z pracownikiem powinien wyznaczać mu określone cele. Cele winny mieć średni stopień trudności, być konkretne, akceptowane przez pracownika i ich osiągnięcie wiązałoby się z otrzymaniem nagrody. Ma to za zadanie utrzymać systematyczne indywidualne wzmocnienie pracownika, możliwość wyjaśnienia oczekiwań, co do jego pracy, sprawiedliwość w ocenie oraz dopasowanie nagrody do indywidualnych potrzeb. Teoria ta integruje w sobie sposoby działania proponowane w przypadku innych podejść, co powoduje, że zdobywa coraz większą popularność. Podejście japońskie natomiast to raczej filozofia zarządzania personelem polegająca na wytworzeniu partnerskich stosunków miedzy kierownictwem, a pracownikami. W Japonii kierownictwo firmy i jej pracownicy tworzą jedną grupę. Rezultatem takiego podejścia jest duże zaangażowanie i motywacja dla wszystkich pracowników.